Indie Campers EU-GDPR Integritetspolicy

Senaste uppdatering: 03 juni 2022

Indie Campers Group inser vikten av att skydda personuppgifter för alla som besöker webbplatsen www.indiecampers.com eller på annat sätt interagerar med någon av gruppens enheter. Indie Campers Group följer den lagstiftning som gäller i denna fråga, nämligen förordningen (EU/EES) nr 2016/679 Allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR").

Indie Campers Group

Följande enheter ingår i Indie Campers Group: Indie Campers SA, WCC LDA, Indie Campers Spain, S.L. , Indie Campers France S.A.R.L , Indie Campers Italy S.R.L. , Indie Campers Germany GmbH , Indie Campers Belgium SPRL , Indie Campers Adriatic D.O.O. , Indie Campers UK LTD , Indie Campers Iceland, ehf. , Indie Campers Ireland Limited, Indie Campers Central Services, Unipessoal Lda, Indie Campers Netherlands, B.V. , Indie Campers Sweden AB , Indie Campers AV GmbH, INDIE CAMPERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Indie Campers Finland Oy, INDIE CAMPERS NORWAY AS.

Tillämpningsområde

Denna sekretesspolicy gäller för alla personuppgifter som samlas in via webbplatsen www.indiecampers.se eller annan interaktion med Indie Campers Group som behandlas av någon av dess enheter.

Kontakter

Om du har frågor om denna sekretesspolicy eller andra frågor som rör skyddet av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-postadressen: reservations@indiecampers.com

Collection

You agree to provide us with the information we request for the purposes of identity verification and the detection of money laundering, terrorist financing, fraud, or any other financial crime and permit us to keep a record of such information. You will need to complete certain verification procedures before you are permitted to use the Services and your access to the Services may be altered as a result of information collected on an ongoing basis. The information we request may include certain identification verfication by the Persona Program, having to provide to Indie Campers a photo of your personal identification card

Your following personal data is collected in the customer / user registration: Name, Postal address for sending and invoicing, Mobile phone, Telephone, identification tax, Date of Birth, Email address, Credit/Debit Card, Driving License Number and Citizen Card number or Passport.

You authorize us to make the inquiries, whether directly or through third parties, that we consider appropriate, in our sole discretion, to verify your identity or protect you and/or us against fraud or other financial crimes, and to take action we reasonably deem necessary based on the results of such inquiries.

The following data will be obtained through navigation on the website: data identifying the IP address, type of device, your browser and version, login and account information, including user name, preferences regarding marketing and to cookies, flags and web tags (pixel), payment or credit card information, in this case, always observing the SSL protocol.

Ändamålen med behandlingen

Indie Campers kommer att behandla dina personuppgifter manuellt och/eller automatiskt för följande ändamål:

1. Hantering av avtalsförhållanden: Dina personuppgifter behandlas i syfte att förvalta avtalsförhållandet med kunden, nämligen för följande ändamål: - Förhandlingsförfaranden före kontrakts ingående, - Bokning, - Undertecknande av hyreskontraktet för fordonet utan förare, - Hyresövervakning, - Fakturahantering, - Hantering av avgiftsbetalningar, - Hantering av eventuella klagomål, - Hantering av ersättning för eventuella skador på fordonet och försäkringshantering, - Kommunikation efter uthyrningen, men som förekommer inom ramen för hyreskontraktet, - Fakturahantering, - Hantering av betalningen av dina avgifter, - Hantering av böter, särskilt i samband med kommunikation med behöriga myndigheter, - Hantering av eventuella klagomål, - Hantering av ersättning för eventuella skador på fordonet.

2. Marknadsföring: Om du uttryckligen samtycker kan vi också behandla dina uppgifter i syfte att skicka dig information och nyheter om dina evenemang, kampanjer, specialerbjudanden, produkter och kampanjer, erbjudanden och genom någon kommunikationskanal, nämligen genom användning av e-post och SMS eller post.

3. Försäkringar: Vi delar personuppgifter med våra försäkringsleverantörer som gör det möjligt för dig att teckna en försäkring för en viss hyra. Försäkringsbolagen måste ha tillgång till grundläggande information om försäkringstagaren och det försäkrade objektet för att kunna utfärda och administrera den begärda försäkringen. Information lämnas endast vidare till försäkringsgivaren om en användare ansöker om försäkring. Fullständig information om försäkringsgivarnas behandling av personuppgifter finns på deras egna webbplatser.

Behandling av geolokaliseringsuppgifter

Uppgifter om geolokalisering via GPS-tjänster, Geofencing och Live map som installerats i skåpbilarna samt annan telematikteknik kan användas och behandlas för följande ändamål:

Säkerställa säkerheten för dem som transporteras i skåpbilarna, eftersom det i nödsituationer kan vara en avgörande faktor att veta var skåpbilen och därmed passageraren befinner sig. Säkerställa säkerheten för själva skåpbilen, varning vid stöld eller rån av Indie Campers samt varning vid mekaniska fel på skåpbilen. Säkerställande av att avtalet mellan parterna följs, nämligen i situationer där parten inte har tillstånd att resa till vissa territorier eller resa mer än ett visst antal kilometer, samt hantering av klagomål.

Med ditt samtycke kan vi använda datasystem i bilen för att samla in uppgifter om fordonets skick och prestanda med hjälp av följande teknik: - Adblue Nivåer - Kilometerantal - Regressiva räknare - DTC-koder - Anslutning till CAN - Meddelanden - Batteriet når minimispänning - Temperaturen stiger över en viss nivå - API - Möjlighet att stanna fordonet på distans - Jag måste bekräfta om den har detta eller inte - Möjlighet till dataimport och dataexport - System för hantering av fordonsparken.

Lagligheten av användningen och behandlingen av uppgifter kommer alltid att följa av i) kundens samtycke, ii) behovet av att använda uppgifterna för att fullgöra det avtal som ingåtts mellan parterna, iii) för att försvara kundens vitala intressen eller iv) för att tillgodose Indie Campers legitima intressen.

Laglighet

Dina uppgifter behandlas lagligt och i enlighet med bestämmelserna i artikel 6 i dataskyddsförordningen, eftersom behandlingen i fråga är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, eller för att vidta åtgärder före avtalstillfället på begäran av den registrerade. Om samtycke är det juridiskt lämpliga sättet att få en viss behandling av personuppgifter laglig, har den registrerade dock rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. För att återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss via e-post till följande e-postadress: reservations@indiecampers.com

De registrerades rättigheter

Du kan när som helst och kostnadsfritt utöva de rättigheter som föreskrivs i den allmänna dataskyddsförordningen, nämligen: - Rätt till tillgång, - Rätt till rättelse, - Rätt att bli glömd, - Rätt till begränsning av behandling, - Rätt till dataportabilitet, - Rätt till invändning, - Rätt att motsätta sig automatiserad behandling.

Dessa rättigheter kan utövas genom vederbörligen motiverat skriftligt meddelande till följande e-postadress: reservations@indiecampers.com.

Lagringsperiod

Vi lagrar dina uppgifter endast under den tidsperiod som är strikt nödvändig för att uppfylla de syften som anges i denna sekretesspolicy och som är tillämpliga i alla fall.

Tredje part

Indie Campers Group kan lämna ut användarnas personuppgifter till tredje part, Indie Campers Groups tjänsteleverantörer, nämligen tjänsteleverantörer inom IT-stöd. Dessa företag får endast de personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten i fråga och dessa enheter förbinder sig att behandla nämnda personuppgifter enbart och uteslutande för att uppfylla de syften som anges ovan. På samma sätt kan behandlingen av användaruppgifter utföras av en lämplig tjänsteleverantör som anlitas av Indie Campers Group eller dess företagsgrupp. Ovannämnda tjänsteleverantör kommer att behandla uppgifterna uteslutande för de ändamål som fastställts av Indie Campers Group och för Indie Campers Groups räkning, med respekt för de instruktioner som utfärdats av den och i strikt överensstämmelse med lagen.

Internationella dataöverföringar

Indie Campers kommer inte att överföra dina uppgifter till enheter i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), såvida det inte krävs enligt lag.

Automatiserade beslut

Indie Campers kommer att kunna skapa användarprofiler som gör det möjligt att fatta automatiska beslut på grundval av personliga egenskaper, preferenser, beteendehistorik och plats. I dessa fall kommer användaren att ha rätt att begära mänsklig inblandning i beslutet genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: reservations@indiecampers.com.

Skyddsåtgärder och hantering av personuppgifter

Indie Campers tillämpar flera tekniska och organisatoriska åtgärder som är lämpliga för att skydda användarnas personuppgifter, inklusive krypterings- och autentiseringsverktyg, för att upprätthålla säkerheten för deras personuppgifter och använder säkra servrar, brandväggar och kommunikationskryptering.

Policy för cookies

Indie Campers använder automatiska datainsamlingssystem som cookies. De cookies som används på den här webbplatsen kan installeras av samma, som kommer från de olika servrar som drivs av den, eller från tredjepartsservrar som tillhandahåller tjänster och installerar cookies och/eller web beacons (till exempel cookies som installeras för att marknadsföra reklamtjänster eller visst innehåll genom vilket användaren ser reklam eller innehåll vid förutbestämd tid).

Användaren kommer att kunna söka på sin dators hårddisk enligt webbläsarens instruktioner. Användaren har möjlighet att konfigurera sin webbläsare så att den på datorskärmen informeras om mottagandet av cookies och att förhindra att de installeras på hårddisken. Information om denna konfiguration finns i instruktioner och handböcker för webbläsaren själv.

Om du konfigurerar din webbläsare så att den blockerar eller raderar cookies kan vi inte garantera att du får tillgång till alla funktioner och tjänster som erbjuds på denna webbplats.)

Ändringar i sekretesspolicyn

Tillämplig lagstiftning och vår affärspraxis kan förändras med tiden. Om vi beslutar oss för att uppdatera vår integritetspolicy kommer ändringarna att publiceras på vår webbplats, så vi rekommenderar att du regelbundet granskar detta dokument för att hålla dig uppdaterad. Om vi väsentligt ändrar det sätt på vilket vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att meddela dig i förväg och, när det krävs enligt lag, kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför sådana ändringar.